Hallituspartnerit Itä-Suomi – 10 vuotta hallitustyön edistäjänä


Hallituspartnerit Itä-Suomi ry perustettiin 18.1.2012 Kuopion klubilla. Kymmenen vuoden aikana yhdistys kasvanut jäsenmäärältään jo 114 henkilöön ja se on auttaa vuonna 2022 kymmeniä itäsuomalaisia yrityksiä välittämällä osaavia hallituksen jäseniä. Lue perustajajäsenen Matti Niirasen katsaus kymmenvuotiseen historiaan hallitustyön kehittämisestä Itä-Suomessa.

Kuvassa puheenjohtajat Arto Sepponen (2018-2019), Keijo Mutanen (2015-2018),
Sirpa Karppi (2019-) ja Jari A Väänänen (2012-2015)

 

Hallituspartnerit -verkoston syntysanat lausuttiin Tampereella vuoden 2003 alussa. Tuolloin kolme aktiivista talousvaikuttajaa, Kai Miesmäki, Timo Karake ja Matti Salonen päättivät, että on perustettava yhdistys, jonka kautta voidaan siirtää osaamista yrityksiin.

Helmikuun lopulla 2003 päätti 12 henkilöä perustaa Tampereelle Hallituspartnerit ry nimisen yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoituksena oli korostaa tehokkaan hallitustyön merkitystä. Toiminta läksi nopeasti käyntiin mm. seminaareja ja koulutustilaisuuksia järjestämällä.

Hallituspartnerit ry loi tiiviit yhteydet Tampereen kauppakamariin laajemman tunnettavuuden saamiseksi ja verkoston luomiseksi koko maahan. Hallituspartnerit ry kehitti vuonna 2005 yhdessä Tampereen kauppakamarin kanssa HHJ – hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuskonseptin.  Ensimmäinen kurssi pidettiin lokakuussa 2005 ja ensimmäinen HHJ -tutkinto tammikuussa 2007.

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Rasila esitteli vuonna 2006 HHJ -kurssia Kuopion kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Niiraselle ja esitti lisenssisopimusta kurssin toteuttamiseen.  Ensimmäiset lisenssisopimukset solmittiinkin Kuopion, Lahden ja Oulun kauppakamareiden sekä Tampereen HHJ -organisaation kesken.

Ensimmäinen HHJ -kurssi pidettiin sitten Kuopiossa vuonna 2007 kauppakamarin järjestämänä.

HHJ -kurssitoiminnan vakiintuessa heräsi Kuopion kauppakamarissa ajatus myös Hallituspartneri -toiminnan käynnistämisestä. Heti ensimmäisissä keskusteluissa linjattiin, että toiminta on ulotettava alusta lähtien koko Itä-Suomeen. Käytännön syistä päätettiin kuitenkin, että toiminta käynnistetään Pohjois-Savossa ja laajennetaan heti myös Etelä-Savoon ja Pohjois-Karjalaan.

Hallituspartnerit Itä-Suomen perustamista valmisteltiin Kuopion kauppakamarin tiloissa pidetyissä palavereissa, joihin osallistuivat alkuvaiheessa mm. hallitusammattilaiset Jari A. Väänänen, Seppo Karvinen sekä Matti Niiranen.

Yhdistyksen perustava kokous

 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n perustava kokous pidettiin 18.1.2012 Kuopion kauppakamarilla. Kokoukseen osallistuivat seuraavat perustajajäsenet: Jari A. Väänänen, Jaakko Kekoni, Seppo Karvinen, Pertti Pitkänen, Jari Osmala, Pertti Haapakorva ja Matti Niiranen.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jari A. Väänänen, sekä hallituksen jäseniksi puheenjohtajan lisäksi Jaakko Kekoni, Matti Niiranen ( sihteeri ) ja Jari Osmala.  Perustava kokous päätti, että yhdistyksen enimmäisjäsenmäärä kuluvalla toimikaudella on 30 jäsentä. Perustavassa kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt, päätettiin jäsenmaksuista ja valittiin tilintarkastajaksi KHT Pekka Loikkanen.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen säännöt 15.8.2012.

Yhdistyksen ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 20.9 2012. Tässä kokouksessa täydennettiin yhdistyksen hallitusta valitsemalla hallitukseen Riitta Smolander Mikkelistä ja Antti Heliövaara Joensuusta. Heidät oli aiemmin tietenkin valittu hallituksen kokouksessa yhdistyksen jäseneksi.

Näin saatiin heti toiminnan alussa toteutettua hallitustasolle saakka alkuperäisen ajatus toiminnan ulottamisesta koko Itä-Suomeen.

Yhdistyksen hallitus kokoontui perustamisvuoden 2012 aikana seitsemän kertaa.  Hallitus hyväksyi 15.2.2012 pitämässään kokouksessa kuusi uutta jäsentä: Mikko Aminoff, Arto Herranen, Jari Sistonen, Ossi Saksman, Juha Valaja ja Seppo Saarelainen. Hallituksen kokouksessa 10.5.2012 hyväksyttiin neljä uutta jäsentä: Antti Heliövaara, Keijo Mutanen, Mikko Tiainen ja Tiina Tolvanen.

Hallituksen kokouksessa 5.6.2012 hallitus hyväksyi myös neljä uutta jäsentä: Markku Kakriainen, Jarmo Kemppainen, Riitta Smolander ja Janne-Pekka Surakka.

Hallitus valmisteli kauden aikana yhdistyksen toimintaa ja kytkeytymistä valtakunnalliseen HP-verkostoon.  Verkoston yhteiset verkkosivut valmistuivat vuoden lopulla, jolloin myös yhdistyksen tiedot tulivat nettiin.

Hallitus valmisteli kauden aikana myös menettelytapaa, jonka mukaan yhdistys toimii, kun se osallistuu hallituksen jäsenten valintaprosessiin yrityksissä.

Vuoden kuluessa tehtiin yhteistyösopimuksia myös yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kasvun aika

Vuodet 2012 ja 2013 olivat yhdistyksen perustan rakentamista, sääntöjen ja toimintaperiaatteiden valmistelua sekä jäsenpohjan vahvistamista.

Vuoden 2014 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa tehtiin pitkäkestoisia ratkaisuja. Uudeksi jäseneksi valittiin nimittäin Kari Voutila, nykyinen yhdistyksen toiminnanjohtaja. Samassa kokouksessa nimitettiin Pertti Haapakorva osa-aikaiseksi yhdistyksen toiminnanjohtajaksi ja projektipäälliköksi. Hän ryhtyi vetämään Osaava hallitus -projektia ja toimi samalla yhdistyksen ensimmäisenä osa-aikaisena toiminnanjohtajana.

Toimintapohjan vahvistaminen jatkui vuosina 2015 ja 2016. Osa-aikaisen toiminnanjohtajan rekrytointi vahvisti luonnollisesti yhdistyksen toimintamahdollisuuksia. Toiminta vilkastuikin selvästi vuonna 2016. Hallituksen puheenjohtajana toimi tuolloin Keijo Mutanen. Yhdistykseen valittiin vuoden 2016 aikana peräti 20 uutta jäsentä, mm. nykyinen puheenjohtaja Sirpa Karppi. Jäseniä oli vuoden lopussa jo 61.

Toiminta jatkui vakiintuneesti, Hallitusaamutilaisuuksia oli Kuopiossa, Joensuussa, Varkaudessa ja Mikkelissä. Vuosikokouksessa 2.3.2016 esitelmöi aluejohtaja, KHT Pekka Loikkanen PWC Oy:stä.

Hänen aiheenaan oli aina ajankohtainen ja tärkeä tilintarkastajan ja hallituksen yhteistyö.  Tilaisuuksiin osallistui vuoden aikana yhteensä noin 200 henkilöä.

Yhdistys oli mukana KasvuOpen tilaisuuksissa kaikissa kolmessa maakunnassa sekä Kainuussa. Tilaisuuksien ”mylläreinä” toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Välitystoiminta lisääntyi selvästi. Vuoden aikana laadittiin 17 yritysanalyysiä ja solmittiin 9 toimeksiantosopimusta.

Vuoden kuluessa vahvistettiin yhteistyö- ja tukisopimukset Pohjois-Savon Osuuspankin, Osuuskunta KPY:n, Talentree Oy:n, Josek Oy:n ja PWC:n kanssa.

Vuonna 2017 tehdyn jäsenkyselyn tuloksena todettiin, että erityisesti sisäisessä ja ulkoisessa markkinoinnissa on kehitettävää. Vuoden 2017 kevätkokouksessa todettiin, että koolla on aika miesvaltainen porukka ja asialle on tehtävä jotain. Hallituksen monimuotoisuus nousi teemaksi.

Monimuotoisuuden vahvistamiseksi rakennettiin yhdessä ELY -keskuksen kanssa Superboard – monimuotoisuus on voimaa -hanke.

On tietysti erikoista, että hankkeessa kohderyhmä ja asiantuntijat koostuvat molemmat pelkästään naisista. Mutta todettiin, että tällainen rajattu hake on hyvä,  ja oli tarve rohkaista naisvaltaisia yrityksiä hallitustyöskentelyyn.

Vuonna 2017 hallitus piti kuusi kokousta. Ensimmäisessä kokouksessa vahvistettiin jo pitkään tehtävää hoitaneen toiminnanjohtaja Pertti Haapakorvan uusi johtajasopimus.

Vuonna 2018 puheenjohtajana toimi Arto Sepponen. Äsken mainittu Superboard -hanke oli käynnissä. Se onnistui mainiosti ja tulokset saavutettiin. Partneripäivät 2018 oli vuoden keskeisin tapahtuma.  Partneripäivienkin teemana oli ”Monimuotoisuus on voimaa.”

Vuonna 2018 yhdistykseen kuului 83 jäsentä. Vuoden aikana laitettiin liikkeelle 10 välitystoimeksiantoa. Vuoden viimeisessä kokouksessa todettiin, että Partneripäivien tulos on alustavasti 2000 euroa miinuksella, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä ja ennakko-odotuksia vastaavana tuloksena.

Koronapandemia tuli sitten vieraaksemme alkuvuodesta 2020 ja muutti monella tavalla yritysten toimintaa. Myös yhdistyksen toimintatavat muuttuivat, kun tilaisuuksia järjestettiin etänä ja hybridinä. Näiden järjestelyjen todettiin toimivan hyvin, ja toimintaa päätettiin jatkaa samalla pohjalla kaikissa maakunnissa.

Kohti tulevaa

Kari Voutila aloitti Antti Haapakorvan jälkeen osa-aikaisena toiminnanjohtajana huhtikuun alussa 2021. Vuoden 2021 vuosikokous päätettiin pitää etäkokouksena koronasta johtuen ja kokous pidettiin 13.4.

Toimintavuotta 2021 leimasi toimintakertomuksen mukaan yhdistyksen toiminnan ”uudelleen käynnistys” pandemiavuoden 2020 jälkeen. Uuden strategian keskiössä ovat asiakkaat eli yritykset, jäsenet ja verkosto.

Vuonna 2021 yhdistykseen valittiin 23 uutta jäsentä ja vuoden lopussa jäseniä oli 110, joka on suurin määrä 10 vuoden toiminnan aikana.  Voidaan siis tältäkin osin todeta, että kymmenen vuotta sitten yhdistystä perustettaessa asetetut tavoitteet ovat täyttyneet hyvin.  Yhdistyksen toiminta on vakiintunut ja hallitustoiminnan merkitys yritysten keskuudessa ja yleisön tietoisuudessa on lisääntynyt.

Kuluvan vuoden 2022 ensimmäinen hallituksen kokous 17.1. pidettiin teamsilla etänä puheenjohtaja Sirpa Karpin johdolla. Kokouksessa päätettiin tukea Pohjois-Karjalan kauppakamarin hanketta ”Hallitukset töihin Pohjois-Karjalassa”.  Yhdistys on vahvasti mukana tässä hankkeessa.

Vastaava hanke ”Hallitukset töihin Pohjois-Savossa on menossa yhdistyksemme itse toteuttamana. Sen osa-aikaisena projektipäällikkönä on toiminnanjohtaja Kari Voutila. Etelä-Savossa hanke käynnistyy tänä syksynä kauppakamarin vetämänä. Siinäkin yhdistys on mukana kumppanina.

Vuosikokous pidettiin 23.3.2022 vielä etäkokouksena. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sirpa Karppi. Vuoden 2021 Tilinpäätöksen todettiin olevan ylijäämäinen, joka johtui pääosin jäsenmäärän suotuisasta kehityksestä ja lisääntyneistä toimeksiannoista, siis juuri siitä, mitä on tavoiteltukin.

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n visio 2024 on selkeä: ”Tunnetuin ja tuloksekkain osaavien hallitusjäsenten välittäjä”. Asiakaslupaus kuuluu: ”Autamme itäsuomalaisia yrityksiä menestymään välittämällä osaavia hallituksen jäseniä ja kehittämällä hallitustyötä.”

Jäsenlupauksemme on:  ”Olemme aktiivinen alusta hallitustyöhön, siinä kehittymiseen ja verkostoitumiseen.”

Matti Niiranen